De Wiskun­dE-brief is een digita­le nieuws­brief, gericht op wiskun­dedocen­ten in het voortge­zet onder­wijs, met als doel om een snelle onder­linge uitwis­seling van informa­tie en menin­gen moge­lijk te maken. De brief ver­schijnt buiten de school­vakan­ties onge­veer één keer per week. Het abonne­ment is gratis.
Uw bijdra­gen aan de Wiskun­dE-brief zijn welkom op het e-maila­dres van de redac­tie. Op de website van de Wiskun­dE-brief kunt u zich abonne­ren, vindt u alle voor­waarden en adver­tentie­tarie­ven en kunt u oude nummers nalezen.
Documenten (links vanuit diverse WiskundE-brieven)

Op 4 december 2013 organiseerde de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van de Tweede Kamer een hoorzitting met betrekking tot de verplichte rekentoets. Die hoorzitting deed nogal wat stof opwaaien. Diverse mensen uit allerlei geledingen binnen het onderwijs leverden hun inbreng in deze hoorzitting. Die inbreng werd veelal ook op schrift gesteld. Hieronder vindt u een groot gedeelte van de op schrift gestelde inbreng in de hoorzitting.


Andere, later verschenen documenten over de verplichte rekentoets.